practice

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Devletin mali işlerini hukuki biçimde inceleyen kamu hukuku içerisinde yer almaktadır ve Devlet ve vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini incelemektedir. Vergi, en önemli vatandaşlık görevlerindendir. Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte Devletin birey üzerindeki haklarını da düzenlemektedir. Vatandaşın vergi borcu ile ilgili düzenlemeler yapılırken Devletin sahip olduğu yaptırım hakları ve buna karşı vatandaşın izleyebileceği süreçler ve sahip olduğu haklar da yine vergi hukuku kapsamında ele alınmaktadır. 

Vergi mahkemesi; idarenin vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin iptal ve tam yargı davalarına bakmakla görevli idari mahkemedir. Vergi mahkemesi, görev alanı kanunda sınırlı bir şekilde sayılan özel bir ilk derece mahkemesidir. 


Vergi mahkemeleri: a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümlemekle görevli mahkemelerdir.

Yalçın Hukuk Bürosu, müvekkillerine Vergi Hukuku alanında hukuku danışmanlık hizmeti vermekte, karşılaştıkları vergi ihtilafları ile ilgili taraf oldukları davaları takip hizmeti vermektedir.

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz